logo thumb dgep

Solicitare informații Legislație

Reclamație Administrativă

Modalităţi de contestare conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

Persoana lezată, care consideră că i-a fost incălcat dreptul privind accesul la informaţii de interes public poate depune o reclamaţie administrativă la conducatorul instituţiei publice, in termen de 30 de zile de la data luării la cunostinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor instituţiei.

In situaţia in care persoana se consideră in continuare vatămată in drepturile sale, poate face plangere la secţia de contencios administrativ a tribunalului in a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei.

Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirării termenelor legale de furnizare a informaţiilor de interes public, prevazute in Legea nr. 544/2001.

Descarca cerere reclamatie administrativa